Algemene behandelvoorwaarden GB GGZ

Algemene Voorwaarden m.b.t. de Generalistische Basis GGZ

 1. Zorg vanuit Para-MC-Lelystad valt onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB GGZ). Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg, dient een verwijsbrief met naam van een huisarts te worden overhandigd, waarop een (vermoeden) van DSM-IV stoornis gerelateerde klachten worden vermeld.
 2. Behandeling vindt plaats binnen een van de zorgproducten DBC Kort, DBC Middel, DBC Lang, DBC Transitie of OVP. Binnen de DBC’s wordt directe gesprekstijd en indirecte tijd gecombineerd.
 3. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van voor de behandeling relevante informatie, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 4. De duur van de directe gesprekstijd is 45 minuten per gesprek, tenzij anders overeengekomen. E-mail contact of telefonische consulten ten behoeve van de behandeling kunnen eveneens in de DBC worden verrekend indien deze therapeutische waarde hebben. Dit geldt tevens voor indirecte tijd, zoals tijd voor rapportage en overleg met derden.
 5. Indien de cliënt te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde gesprekstijd.
 6. De behandelaar dient, behoudens overmacht, de tijd van de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.
 7. De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. De cliënt is dus altijd aansprakelijk voor voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling via de verzekeraar vergoed.
 8. Bij afzeggen van een gemaakte behandelafspraak korter dan 24 klok-uren wordt het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak. Deze kosten worden aan de cliënt gefactureerd en kunnen niet aan de verzekeraar worden gedeclareerd. Dit geldt ook wanneer de cliënt niet verschijnt (‘no show’).
 9. Bij ‘No Show’, ontvangt de cliënt bericht met de vraag of deze prijs stelt op een vervolgafspraak. Cliënt dient binnen 2 weken te reageren. Gebeurt dit niet, dan wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd volgens de afgesproken ‘prestatie’. Dit wordt teruggekoppeld naar de verwijzer.
 10. Betalingen dienen binnen twee weken na factuurdatum voldaan te worden. Zie voor uitgebreide betalingsvoorwaarden: Alg. Betalingsvoorwaarden Psychologie
 11. De behandelaar is gehouden aan de voor hem/haar geldende beroepscode en valt onder het tuchtrecht van de wet BIG.
 12. In geval van klachten zal de cliënt/patiënt zich eerst wenden tot de behandelaar. Indien hier geen goede oplossing gevonden wordt, is de behandelaar verplicht de cliënt te wijzen op de gangbare Klachtenprocedure (Wkkgz-regeling) van de beroepsvereniging LVVP. Deze is tevens terug te vinden op de website: www.paramedischcentrumlelystad.nl.
 13. De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapie gesprek beëindigen. Gemaakte afspraken/behandelproducten dienen wel conform de hierboven genoemde afspraken te worden afgezegd en betaald.
 14. De behandelaar heeft het recht de therapie te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en (indien van toepassing) de verwijzer, hiervan op de hoogte te stellen met de beweegredenen voor de beëindiging.
 15. De behandelaar heeft het recht de therapie of een therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt door bijvoorbeeld de behandelaar te beledigen, te bedreigen, gewelddadig te zijn of onder invloed van middelen te verkeren.
 16. De behandelaar houdt een (elektronisch) dossier bij van de behandeling. Er is recht op inzage. Daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de behandelaar wordt als een consult in rekening gebracht.
 17. Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. (Ook in het geval van de verzekeraar, die volgens de wet het recht heeft om de behandelaar te controleren en dat middels uw dossier wil doen). Zie ook onze Privacy Statement op de website.
 18. De behandelaar is verplicht uw statistische behandelgegevens geanonimiseerd aan te leveren aan het DBC Informatiesysteem (DIS) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG).
 19. De behandelaar zal binnen de wet (AVG) de persoonsgegevens van de cliënt bewaken. De cliënt vrijwaart de behandelaar voor misbruik van diens gegevens door derden.
 20. Het dossier wordt volgens wettelijke eisen twintig jaar bewaard.
 21. De cliënt heeft onder bepaalde voorwaarden (zie Privacy Statement) het recht op verwijderen van zijn dossier.
 22. Overleg met derden vindt (conform AVG) alleen plaats met schriftelijke toestemming van de cliënt.
 23. Conform AVG kan er alleen gerapporteerd worden naar de huisarts of naar de verwijzer met schriftelijke toestemming van de cliënt.
 24. De cliënt behoudt te allen tijde het recht op ‘second opinion’.