Algemene betalingsvoorwaarden

Indien betaling voor behandeling NIET rechtstreeks via de zorgverzekeraar lopen, én indien er sprake is van ‘no show’/verzuim, gelden de volgende voorwaarden:

Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan
    tussen de psycholoog en de cliënt.
  2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen veertien dagen na de onder punt 2 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog 10% administratiekosten en rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  4. De psycholoog is in het hiervóór onder 3 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 128,40.