Kwaliteit

Natuurlijk wilt u als hulpvrager kwalitatief goede begeleiding. Voor alle geboden zorg geldt, dat wij ons inzetten voor de hoogste kwaliteit. Hierin worden wij per werkveld ook extern gecontroleerd.

PSYCHOLOGIE:

Gezondheidszorgpsycholoog

De GezondheidsZorgpsycholoog (GZ-psycholoog) is een generalist en als zodanig algemeen inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. De GZ-psycholoog is een behandelaar van psychische stoornissen en van psychische aspecten bij lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps en problemen in de omringende levensfeer. Hoofdtaken zijn diagnostiek en behandeling.

Opleiding

De opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar. Hier aan vooraf heeft hij zijn universitaire opleiding afgerond. Verder staat hij geregistreerd in het BIG-register van Gezondheidszorg-psychologen (Ministerie van VWS zie www.minvws.nl)

 

Specialisatie: Lichaamgericht Werkend Psycholoog (LWP-NIP)

Voor een goede balans tussen lichaam en geest (uit de clientfolder LWP-NIP oktober 2005)

Informatie voor cliënten over Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen

Steeds vaker vragen cliënten naar een psychologische benadering die ook lichaamsgericht is. Zij zeggen bijvoorbeeld: ’Ik snap wel hoe het zit, maar alleen praten lost mijn problemen niet op’ of ’Ik kan er wel over praten, maar ik voel het ook in mijn lichaam’.

Lichaamsgericht werkende psychologen gaan uit van de eenheid tussen lichaam en geest. In deze visie ontstaan klachten niet ‘zomaar’. Het voelen en uiten van emoties als verdriet, angst, woede en haat kan geblokkeerd zijn. Men probeert deze emoties te negeren en zich aan anderen of aan de situatie aan te passen, thuis, op school of op het werk. Dit aanpassen kan houvast bieden. Maar de balans kan ook doorslaan en een negatieve uitwerking hebben. Sommige mensen hebben daarnaast de neiging signalen van het lichaam als vermoeidheid, honger, dorst, slaap en soms ook pijn te negeren. Zij laten andere belangen, bijvoorbeeld werk, voorgaan.
Als iemand voortdurend emoties vasthoudt en signalen negeert, wordt dat in het lichaam merkbaar als verslapping of juist verstarring. In eerste instantie ontstaan dan klachten als pijn, spanning of vermoeidheid. In een later stadium kan men ook last krijgen van ernstiger klachten als depressie, angst, burn-out of bijvoorbeeld chronische hoofdpijn en rugklachten.

Hoe werkt een lichaamsgericht werkende psycholoog?
Tijdens de therapie worden cliënten bewuster gemaakt van signalen van het lichaam en krijgen zij meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Niet het ‘praten over’, maar het voelen en beleven van wat er in het lichaam gebeurt staat centraal. Uiteindelijk leert men de eigen geestelijke én lichamelijke gezondheid weer in balans te brengen en te houden.
Lichaamsgerichte therapie kan zowel klachtgericht als meer persoonsgericht zijn.
Er bestaan verschillende lichaamsgerichte methoden. Meestal wordt er gewerkt met verbale lichaamsgerichte instructies. Er zijn ook methoden waarbij aanraking een essentieel onderdeel van de therapie is. Lichaamsgericht werkende psychologen werken met houding, beweging en lichaams-beleving, in- en ontspanning en ademhaling.

Alle methoden werken volgens het onderstaande model:

Kwaliteit en professionaliteit
Er wordt veel geadverteerd met allerlei verschillende methoden en technieken op het gebied van lichaamsgerichte therapie. Hoe weet u of u met een professionele therapeut te maken heeft? Alle NIP-leden moeten zich houden aan de beroepscode voor psychologen. De beroepscode bestaat uit gedragsregels die professioneel handelen moeten garanderen. Tegen leden van het NIP kan, als zij niet zorgvuldig handelen, een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke tuchtcommissie. NIP-leden die geregistreerd zijn als gekwalificeerd Lichaamsgericht Werkende Psycholoog voldoen daarnaast nog aan een aantal extra kwaliteitseisen. Het zijn gezondheidszorgpsychologen die opgenomen zijn in het BIG-register en zij hebben aanvullende opleiding gehad in lichaamsgerichte therapie. Het BIG-register (register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg) is door de overheid ingesteld en garandeert dat de psycholoog voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen in opleiding en werkervaring.

Drs. J.T. Ling is aangesloten bij de vakverenigingen NIP en LVVP.

Kwaliteitsstatuut
Door de regering en partijen in de GGZ is besloten dat per 1 januari 2017 elke zorgaanbieder in de BGGZ een kwaliteitsstatuut moet hebben, wil de behandeling vergoed worden vanuit het verzekerde pakket van de curatieve GGZ van de zorgverzekeringswet. Het doel hiervan is drieledig:

  • de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt
  • samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven
  • het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder

Het kwaliteitsstatuut is ter inzage op de praktijk beschikbaar.

 

Specialisatie: Bedrijfspsycholoog – Trainer

Een Bedrijfspsycholoog – Trainer is bij uitstek deskundig op het gebied van werk en psychische gezondheid. De deskundigheid richt zich op het verbeteren van het individuele welbevinden en het verbeteren van het werk. Dit welbevinden vertaalt zich in positieve aspecten van het werk zoals gemotiveerdheid, vitaliteit, energie, effectiviteit, productiviteit en werkplezier. Dit is zowel voor de werkgever als de werknemer een prettige situatie.

Herstel
Meer dan een derde van de arbeidsongeschiktheid in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten, zoals vermoeidheid, burn-out en overspannenheid. De klachten zorgen vaak voor (langdurige) uitval. Psychische klachten kunnen ontstaan of verergeren door factoren op het werk als stress, conflicten en overbelasting. Het werk kan mensen dus ziek maken, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het herstel van een werknemer en aan het gezond houden van een werknemer.

Wat is een Bedrijfspsycholoog – Trainer?

Een Bedrijfspsycholoog – Trainer ondersteunt, adviseert en begeleidt werknemers, managers en organisaties bij het gezond en productief houden van mensen én organisaties.
Hij/zij heeft verstand van de draagkracht van individuen en van de optimale draaglast vanuit het werk.
Deze psycholoog heeft als doel het welzijn en de gezondheid van werknemers te bevorderen. Hij/zij werkt op het snijvlak van twee disciplines: de arbeids- en organisatiepsychologie en de klinische psychologie. Een Bedrijfspsycholoog – Trainer is dus deskundig op het gebied van het onderzoeken, begeleiden en behandelen van (psychische) problematiek op de werkvloer.

De behandeling en begeleiding kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden:
• individu
• team/afdeling
• organisatie/instelling/bedrijf

Wat doet een Bedrijfspsycholoog – Trainer?

Een Bedrijfspsycholoog – Trainer richt zich op het bereiken van een optimaal resultaat voor zowel de werknemer als de organisatie. Hierbij gaat het om de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers en het bereiken van de organisatiedoelen. Bijvoorbeeld: de balans zoeken tussen werk en privé van een werknemer kan net zo belangrijk zijn als de efficiencydoelstelling van een bedrijf.
Een Bedrijfspsycholoog – Trainer is in staat vanuit verschillende perspectieven te adviseren en te interveniëren. Deze begeleiding is meestal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is praktisch van aard.

LOGOPEDIE:

  • als logopedist ben ik geregistreerd in het BIG-wet register -kwaliteitsregister logopedie. Om de 5 jaar moet de logopedist opnieuw aantonen dat zij nog steeds voldoet aan de door het kwaliteitsregister gestelde voorwaarden en normen. Bijscholing is daar een belangrijk onderdeel van.
  • lidmaatschap van de beroepsvereniging NVLF: de NVLF heeft kwaliteit hoog in haar vaandel en waakt erover dat de leden aan die maatstaf voldoen. e.e.a. is beschreven in de beroepscode logopedie.

klachtregeling:

Mocht u een klacht over de behandeling hebben, neemt u dan eerst contact op met mij. Samen kunnen we dan kijken of we eruit kunnen komen.

Als lid van de NVLF ben ik aangesloten bij het Klachtenloketparamedici.

 

HEEL NATUURLIJK-zorg – Psycho-somatiek / Psycho-sociaal:

De kwaliteit wordt gegarandeerd door de registratie bij de beroepsvereniging NVPA en de koepelorganisaties RBCZ. Op basis van beroepsprofielen en de daaruit voorvloeiende verplichtingen wordt de kwaliteit gedefinieerd.

Als lid werkt onze praktijk volgens de door de vakvereningingen gedefinieërde richtlijnen. Deze brengen wij samen in de 5 natuurgerichte principes: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche. Verder dienen wij ons jaarlijks bij te scholen. Eens in de 5 jaar worden wij gevisiteerd om te kijken of alles volgens de kwaliteitstandaards verloopt.

 

klachtregeling:

Mocht u een klacht over de behandeling hebben, neemt u dan eerst contact met ons op. Samen kunnen we dan kijken of we eruit kunnen komen.

Als lid van NVPA/RBCZ zijn wij voor klachten- en geschillen aangesloten bij SCAG.