Privacy Statement

Para MedischCentrum Lelystad, hierna te noemen PMCL, gevestigd te Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39066545 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe PMCL met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PMCL persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten/patiënten;
  bezoekers van de website: ParaMedischCentrumLelystad.nl
 • alle overige personen die met PMCL contact opnemen of van wie PMCL persoonsgegevens verwerkt.


2. Verwerking van persoonsgegevens

PMCL verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • met vooraf gegeven toestemming van betrokkene opgenomen camerabeelden van een sessie


3. Doeleinden verwerking

PMCL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;het onderhouden van
 • contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en
 • informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • oefen-leer opdrachten ten behoeve van bijscholing therapeut


4. Rechtsgrond

PMCL verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

PMCL kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PMCL persoonsgegevens verwerken. PMCL sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

PMCL deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PMCL deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

PMCL geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


8. Bewaren van gegevens

PMCL bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. PMCL hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (Per 01-01-2020 is dit 20 jaar geworden)
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • potentiële klanten en ontvangers van nieuwsbrieven: 5 jaar na het laatste contact respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


9. Wijzigingen privacystatement

PMCL kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van PMCL gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht PMCL te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met PMCL door een e-mailbericht te sturen naar info@Paramedischcentrumlelystad.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PMCL persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met PMCL door een e-mailbericht te sturen naar PMCL. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).