Behandelovereenkomst

In het kader van transparantie in de zorg en het steeds mondiger worden van de cliënt/patiënt wil de overheid graag dat voor iedereen duidelijk is waar men mee bezig is. Daarom wordt er voor aanvang van de behandeling een behandelovereenkomst met u afgesloten. Hierin staan de rechten en plichten van beide partijen conform de WBGO wet, netjes op een rij. Zo weet u wat u van de psycho-somatisch / psychosociaal therapeut mag verwachten en waar u zelf aan moet voldoen.

Algemene voorwaarden behorende bij HeelNatuurlijk-zorg, m.b.t.
Psycho-somatische / psychosociale begeleiding

 • De Psycho-somatisch werkend Psychosociaal Therapeut, hierna genoemde PS-Therapeut is gehouden te handelen conform de NVPA – RBNG regelgeving.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels intake- en anamneseformulieren relevante informatie aan de PS-Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De PS-Therapeut verplicht zich tot het verstrekken van informatie aan de cliënt/patiënt, in alle fasen van de behandeling.
 • De PS-Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
 • Bij visitatie van de praktijk wordt de behandelprocedure gecontroleerd. De cliënt/patiënt geeft in de behandelovereenkomst aan of haar/zijn dossier al dan niet geanonimiseerd voor visitatie-controle beschikbaar is.
 • De PS-Therapeut verplicht zich cliënt/patiënt op de hoogte te stellen van de voor de praktijk geldende Wkkgz-regeling.
 • De PS-Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • De PS-Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De PS-Therapeut mag zonder toestemming van cliënt/patiënt geen bepaalde (be)-handelingen verrichten.
 • De PS-Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt/patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt/patiënt tegen het advies in van de PS-Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt/patiënt op verzoek van de PS-Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de PS-Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De PS-Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De PS-Therapeut zal in een dergelijke situatie, indien gewenst, de hulpvrager naar een kundige vervanger doorverwijzen.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 klok-uren van te voren) telefonisch af te zeggen (dus niet per e-mail!). Bij te late afmelding worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit geldt ook voor alle overmachtsituaties
 • Het kan voorkomen dat de PS-therapeut een afspraak korter dan 24 uur van te voren moet verzetten. Hier kunnen door de cliënt/patiënt echter geen rechten aan ontleend worden.
 • Betalingswijze van de behandeling geschiedt in onderling overleg contant of door overmaking.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich tot tijdige betaling (binnen 2 weken) van de factuur.
 • Bij te late betaling wordt het openstaande bedrag verhoogd met administratiekosten (zie factuur).
 • Voor eventuele klachten over de behandeling zal de cliënt/patiënt zich eerst wenden tot de PS-Therapeut. Indien hier geen goede oplossing gevonden wordt, kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de Stichting Geschillencommissie Consument zaken: www.sgc.nl. Zie ook onze klachtenfolder.

Naast deze algemene voorwaarden maken we afspraken over de inhoud van de behandeling: waar gaan we aan werken (het kader van uw hulpvraag) en hoe (wat zetten we in).